PG instrument GC650 : Gas Chromatography

สนใจสินค้าสามารถติดต่อขอรับฟังรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-9715800 หรือ 08-6332-7470, 08-1823-4027

SKU: ebc03fa648c2 Category:

Description

PGI GC650 GAS CHROMATOGRAPH

คุณลักษณะเฉพาะ

 1. Injection Port เป็นชนิด Large Volume Splitless จำนวน 1 ชุด และ Split/Splitless จำนวน 1 ชุดซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
  • สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ในช่วง อุณหภูมิห้องถึง 450 °C
  • มีระบบควบคุมอัตราการไหลและแรงดัน Carrier Gas ชนิด Intelligent Pneumatic Control (IPC)  ที่ปรับแรงดันได้ 0 – 100 psi และอัตราการไหลได้ 0 – 500 ml/min
  • มีระบบประหยัดแก๊สแบบอัตโนมัติ (Gas Saver) ซึ่งสามารถลด Split Flow ในขณะที่เครื่องกำลังทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง
 2. Column Oven
  • สามารถทำ Temperature Programming ได้ 30 ระดับ
  • สามารถปรับอุณหภูมิของได้ตั้งแต่ อุณหภูมิห้อง ถึง 450 °C
  • สามารถปรับเพิ่มอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 1°C ถึง 120°C /นาที
  • สามารถเพิ่มอุณหภูมิจาก 50 °C ถึง 300 °C  ได้ภายในเวลา 3 นาที
  • สามารถลดอุณหภูมิจาก 300°C ถึง 50 °C ภายในเวลาไม่เกิน 6 นาที
 3. เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer)
  • Mass Analyzer เป็นชนิด Single Quadrupole Mass Spectrometer
  • ควบคุมการทำงานของเครื่องผ่านซอฟต์แวร์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  • เครื่อง Mass  Spectrometer  สามารถถอด  Ion  Volume  หรือ  Ion  Source  ออกมาล้างทำความสะอาดได้โดยไม่ต้อง Shutdown ระบบสุญญากาศ   และระบบ  Mass Spectrometer
  • ประกอบด้วย Ion Gauge จำนวน 1 ชุด
  • มีระบบตรวจสอบตัวเอง (Self Diagnostics) หลังจากเปิดเครื่อง โดยตรวจสอบส่วนต่างๆของเครื่องว่าอยู่ในสภาพทำงานได้ตามปกติหรือไม่ และหากมีข้อขัดข้องที่ทำให้เครื่องไม่อยู่ในสภาวะปกติที่ใช้งานได้จะต้องแสดงผลบนจอ
  • แหล่งกำเนิดไอออน (Ion Source) เป็น Electron Ionization (EI)
  • สามารถวิเคราะห์สารที่มีมวลในช่วง 5 – 1,050 atomic mass unit และสามารถตั้งอัตราการสแกน (scan rate) ได้ 11,000 atomic mass unit ต่อวินาที
  • ระบบทำสุญญากาศใช้ turbo molecular pump ที่มีความเร็วในการดูดอากาศ 260 ลิตร/วินาที
  • ตัวตรวจวัดเป็นแบบ electron multiplier  และมี post-acceleration ±10 kV conversion dynode
  •  ความไวในการวิเคราะห์ (sensitivity) สำหรับ EI mode เมื่อฉีด octafluoronaphthalene (OFN)  ปริมาณ  1 พิโคกรัม  จะให้S/N 150:1 หรือดีกว่า
  • การวิเคราะห์มวลสาร (Mass Analysis) ผู้ใช้สามารถเลือกทำ Full Scan และ MSn (n=1 ถึง 5)
 1. เครื่องฉีดสารตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
  • ชุดเตรียมและฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ โดยใช้เข็ม
   • สามารถดูดสารและควบคุมการเคลื่อนที่ของเข็มฉีดตัวอย่างเป็นแบบ XYZ
   • สามารถฉีดสารได้ในเทคนิค On-column, Programmable Temperature Vaporizing, Packed, Purged และ Split-splitless
   • สามารถใช้กับเข็มฉีดตัวอย่างขนาด 5, 1, 5, 10, 25, 50 และ 100 ไมโครลิตร
   • ถาดบรรจุขวดขนาด 2 มิลลิลิตร  สามารถบรรจุขวดสารตัวอย่างได้ 15 ขวด
   • สามารถตั้งความเร็วในการฉีดสารได้ตั้งแต่ 1 ถึง 100 ไมโครลิตรต่อวินาที
   • สามารถตั้งช่วงเวลาก่อน-หลังฉีดสารได้ตั้งแต่ 0 ถึง 99 วินาที
 1. Software ควบคุมเครื่องและประมวลผลข้อมูล
 • คอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมเครื่องและประมวลผล ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.8 GHz, หน่วยความจำ (RAM) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 GB, Hard disk ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 GB, จอ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว พร้อม Keyboard และ mouse 1 เครื่อง
 • เครื่องพิมพ์ชนิด Laser Jet จำนวน 1 เครื่อง
 • สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีทั้งระบบ โดยควบคุมผ่านช่องสัญญาณ RS 232  หรือระบบ LAN (Local Area Network) เพื่อความสะดวกในการทำงาน
 • มีฟังก์ชั่น Real Time Plot สำหรับ TIC และ Mass Spectrum
 • มีฟังก์ชั่น Auto-tune และ Manual tune รองรับทั้ง CI และ EI
 • มีฟังก์ชั่น ช่วยผู้ใช้ในการออกแบบรายงาน  (Report  Writer  Wizard)
 • มีฟังก์ชั่น ช่วยผู้ใช้ในการตรวจสอบ  Calibration  curve   และ  Intergration
 • สามารถตั้ง Parameter เช่นเลือก Injection Port, ตั้งอุณหภูมิ Oven และ Detector ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลไว้ในรูปของ Method ต่าง ๆ
 • โปรแกรมแสดงผลสามารถทำงานได้หลายหน้าที่พร้อมกัน (Multi Tasking) ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานอย่างอื่นๆได้ด้วยในขณะที่รอผลการวิเคราะห์
 • มี NIST Library
 • มี Library เกี่ยวกับงานทางด้านสิ่งแวดล้อม
 1. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง
 • แก๊สฮีเลียมชนิด Ultra High Purity พร้อมถัง : 1  ถัง
 • หัวควบคุมแรงดันแก๊ส  Pressure Regulator (double stage) : 1  ชุด
 • ชุดกรอง Hydrocarbon ชนิด capillary system : 1  ชุด
 • ชุดกรองความชื้น Moisture trap ชนิด capillary system : 1 ชุด
 • ชุดกรอง Oxygen ชนิด capillary system : 1  ชุด
 • Micro Syringe ขนาด  100  ไมโครลิตร : 1  ชุด
 • MS Capillary Column พร้อม pre column ความยาว 30 เมตร : 1 ชุด
 • Graphite Ferrule สำหรับ Capillary Column pk/10 : 1 ชุด
 • Deactivated Laminar Liner : 1  ชุด
 • Standard และ Test Column : 1 ชุด
 • Septum : 100  ชิ้น
 • Vial ขนาด 2 ml พร้อมฝาปิดและ Septum : 100 ชุด
 • UPS ขนาด 5 KVA : 1  เครื่อง
 1. การรับประกันและการบริการ
 • เครื่องมือต้องเป็นเครื่องใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือการสาธิตการใช้งานมาก่อน
 • บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO9001
 • มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
 • ติดตั้งเครื่อง แนะนำและอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องมือ ให้สามารถใช้เครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคู่มือการใช้เครื่องภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างละ 1 ชุด
 • รับประกันคุณภาพเครื่องเป็นเวลา 1 ปี

 

Brand

PERSEE PG Scientific