bangkok
high
lab
co.,ltd

บริการของเรา

🔬  สอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ

Certification Standards

ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

Modern inspection tools for calibration laboratories

ให้ความสำคัญกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ รวดเร็ว ในการทำงาน โดยทางห้องปฎิบัติการควบคุมสภาพแวดล้อมด้านอุณหภูมิและความชื้น ตรงตามมาตรฐาน 

Electricity

ยินดีให้บริการสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ยานยนต์ไฟฟ้า  ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
รถจักรยายนต์ไฟ้ฟา รถยนต์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า ชุดฝึกยานยนต์  ฯลฯ

Professional Engineer

วิศวกรของเรา มีประสบการณ์
ความรู้พื้นฐานและทักษะด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

Product Parthner