บริการของเรา

บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและการบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัด วิเคราะห์ และตรวจสอบที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัยและพัฒนา ควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการเรียนการสอน ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

      นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือที่ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ครอบคลุม 3 ขอบข่าย ได้แก่ UV/Vis Spectrophotomer, pH meter และ Conductivity meter และให้บริการซ่อม ตรวจเช็คเครื่อง Spectrophotometer, pH meter และ Conductivity meter และบริการบำรุงรักษาเครื่อง Spectrophotometer

ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยบริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยขอบข่ายการสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ เครื่อง UV/Vis Spectrophotometer, เครื่อง pH Meter และเครื่อง Conductivity Meter

Service and Preventive Maintenance (PM) 

  • ซ่อม เครื่องมือวัด ต่างๆ เช่น Spectrophotometer, pH meter เป็นต้น
  • การบำรุงรักษาเครื่องเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)* กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่