เครื่องเผาลูบ Loop burner

แสดง 3 รายการ

เครื่องเผาลูบ Loop burner

BactiZapper™ CLASSIC Research Sterilizer

เครื่องเผาลูบ Loop burner

BactiZapper™ Tilt MicroSterilizer Series

เครื่องเผาลูบ Loop burner

MICRO-BEAD RESEARCH STERILIZER